Comisia Europeană a propus un regulament revizuit privind detergenții, care simplifică și adaptează la exigențele viitorului normele actuale pentru a proteja mai bine sănătatea și mediul, precum și pentru a asigura o mai bună funcționare a pieței unice a detergenților. Normele revizuite acoperă noi produse inovatoare, cum ar fi detergenții care conțin microorganisme și noile practici durabile, cum ar fi comercializarea de detergenți prin reumplerea propriului recipient. Noile norme introduc, de asemenea, o etichetare digitală și un pașaport al produsului pentru detergenți și agenți tensioactivi.

Propunerea actualizează normele existente în conformitate cu obiectivele Pactului verde european, ale Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice și ale Comunicării recent adoptate a Comisiei privind competitivitatea pe termen lung a UE.

Propunerea urmărește mai ales:

  • Simplificarea normelor de piață prin eliminarea mai multor cerințe care au devenit acum inutile sau redundante: printre acestea se numără: i) obligația de a furniza o fișă tehnică pentru detergenții periculoși; ii) intervenția obligatorie a laboratoarelor autorizate care au trebuit să efectueze testele în temeiul regulamentului; iii) posibilitatea de a solicita o derogare pentru agenții tensioactivi care nu îndeplinesc criteriul biodegradabilității finale; și iv) obligația producătorilor de detergenți și agenți tensioactivi de a fi stabiliți în Uniune. În plus, etichetele vor fi, de asemenea, simplificate și raționalizate pentru a reduce sarcina administrativă pentru industria detergenților și, în același timp, pentru a spori gradul de înțelegere a etichetelor de către utilizatorii finali.
  • Introducerea etichetării digitale voluntare: propunerea face distincție între produsele preambalate și produsele vândute într-un format care permite reumplerea recipientului. Pentru produsele preambalate, operatorii economici pot alege să transfere anumite informații obligatorii de etichetare într-o etichetă digitală, în combinație cu una fizică. În ceea ce privește produsele vândute într-un format de reumplere, va exista posibilitatea de a furniza toate informațiile de etichetare, cu excepția instrucțiunilor de dozare pentru detergenții de rufe destinați consumatorilor, numai în format digital. Introducerea etichetării digitale va reduce sarcina și costurile pentru industrie și va facilita și mai mult utilizarea și sensibilizarea consumatorilor și a utilizatorilor profesioniști.
  • Facilitarea vânzărilor de produse inovatoare sigure: sectorul detergenților a dezvoltat recent noi produse de curățare inovatoare care se axează pe acțiunea microorganismelor. Întrucât aceste microorganisme pot prezenta alternative promițătoare la substanțele chimice dăunătoare, regulamentul revizuit va introduce cerințe de siguranță pentru microorganismele din detergenți și obligația producătorilor de a eticheta prezența microorganismelor în detergenți, astfel încât consumatorii să fie mai bine informați. Acest lucru nu numai că va permite acestor produse să circule liber pe piața unică, ci va contribui și la protejarea sănătății și a mediului.
  • Creșterea sustenabilității și a siguranței prin norme clare pentru detergenții din recipiente care pot fi reumplute: Propunerea asigură faptul că consumatorii primesc informațiile necesare atunci când cumpără detergenți în recipiente care pot fi reumplute. Propunerea clarifică faptul că detergenții în recipiente care pot fi reumplute fac obiectul acelorași norme ca și detergenții preambalați. Propunerea introduce, de asemenea, etichetarea digitală voluntară pentru detergenții din recipiente care pot fi reumplute, ca mijloc de facilitare suplimentară a acestei practici durabile, ceea ce va reduce cantitatea de ambalaje și de deșeuri de ambalaje.
  • Consolidarea punerii în aplicare:  Introducerea unui pașaport pentru produse va consolida supravegherea pieței și va garanta că numai detergenții siguri care respectă normele noastre intră pe piața unică. Trimiterea la pașaportul produsului va trebui inclusă într-un registru central al Comisiei și declarată la vamă atunci când detergenții și agenții tensioactivi sunt prezentați la frontierele UE. Inspectorii naționali vor continua să fie responsabili de efectuarea controalelor asupra produselor, deși un nou sistem informatic va examina toate pașapoartele digitale ale produselor la frontierele externe.

Propunerea Comisiei legată de revizuirea Regulamentului privind detergenții va fi supusă spre aprobare Parlamentului European și Consiliului în cadrul procedurii legislative ordinare.

Industria detergenților, o valoare de peste 40 miliarde euro

Industria detergenților este un subsector important al industriei chimice europene, reprezentând aproximativ 4,2 % din valoarea totală a producției din sectorul chimic în 2018. Valoarea totală de piață a industriei europene a detergenților în 2020 a fost de 41,2 miliarde euro. Fabricarea de produse pentru întreaga piață, care include atât produse de consum, cât și produse profesionale, implică aproximativ 700 de unități separate în întreaga Europă.

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții („Regulamentul privind detergenții”) stabilește normele pe care trebuie să le respecte detergenții pentru a fi introduși pe piața UE.

În 2019, evaluarea regulamentului de către Comisie a identificat unele deficiențe și domenii în care sunt necesare îmbunătățiri suplimentare. Un domeniu major care necesită îmbunătățiri a fost suprapunerea dintre Regulamentul privind detergenții și alte acte legislative ale UE privind substanțele chimice, în special Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice (CLP), Regulamentul privind produsele biocide și Regulamentul REACH. Aceste suprapuneri conduc adesea la duplicări ale cerințelor de etichetare pentru detergenți, ceea ce reprezintă o povară inutilă pentru industria detergenților și compromite comunicarea eficientă a informațiilor privind siguranța și utilizarea către consumatori. Evaluarea a concluzionat că utilizarea instrumentelor digitale inovatoare pentru comunicarea unor astfel de informații este în prezent sub nivelul optim.